ข่าวสารการบ้านการเมืองไทย การเมืองโลก และผลกระทบกระเทือนกับปากท้องของประชาชนพลเมือง

ข่าวการเมือง

เพราะว่าประชาชนชาวบ้านอย่างเรา เรื่องของเศรษฐกิจระดับจุลภาค หรือว่า เศรษฐกิจของพื้นถิ่นมักจะมาก่อนเรื่องอื่น อยู่เสมอ เพราะว่า เรื่องเหล่านี้กระทบกระเทือนกับปากท้อง และความเป็นอยู่โดยตรงของเราโดยตรง และชัดเจนหากการบริหารทางเศรษฐกิจทำได้ ไม่ดี ประชากรส่วนใหญ่มักจะเกิดความไม่พึงพอใจ ในการงานของรัฐบาลนั้นๆ การบ้านการเมืองจึงเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับ ชีวิตของชาวบ้านอยู่เป็นอย่าง สูง
 
                และแน่นอนว่าในปัจจุบันเราอาจที่จะหาข้อมูลข่าวการเมืองทั้งในระดับประเทศ หรือ ในระดับโลกได้อย่างไม่ยากนัก และอาจจะนำข้อมูลเหล่านี้มาประเมินผลที่คงจะเกิดขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างไม่ยากนัก พร้อมทั้งในที่สุดแล้วประชาชนผู้รับรู้ข่าว สารการบ้านการเมืองมักจะเป็นปากเสียงของคนในสังคม เพื่อที่จะพูดถึงปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาทางการบ้านการ เมืองได้ดีกว่านักการเมืองเสมอ เพราะ ประชาชนอาจจะบอกได้ว่าตนได้ อะไรจากข่าวการเมือง และการเมืองของประเทศที่ตัวอยู่ควรก้าวเดิน ไปในแนวใดต่อไป แต่นั่นต้องหมายความว่า ประชาชนพลเมืองที่จะมาเป็นกระบอกเสียงของคน อื่นต้องได้รับข่าวการเมืองที่ถูก ต้องโดยไร้การบิดเบือนข่าว หรือ มีการบิดเบือนน้อยที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถให้ข่าวคราวเหล่านี้ได้ยอดเยี่ยม

http://news.thaiza.com/ข่าวการเมือง/